Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 17. juni fra 17:00-17:15

Da regnskabet ikke var klar til den ordinære generalforsamling, skal det jf vedtægterne godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Derudover har vi to forslag til vedtægtsændring, så dagorden er som følger.

  1. Formalia
  2. Godkendelse af regnskab.
  3. Vedtægtsændringer:

– “Formand” og “næstformand” erstattes med “forperson” og “næstforperson”

Motivation: vi ønsker at være mere tidsvarende. 

– I §4 ændres:
“På ordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent, referent og stemmetæller

– Bestyrelsens beretning

– Fremlæggelse og godkendelse af For Lige Vilkårs regnskab/budget

– Fastsættelse af medlemskontingent

– Indkomne forslag

– Valg af bestyrelse

– Evt. valg af en kritisk revisor

– Eventuelt”

til:

“På ordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent, referent og stemmetæller

– Bestyrelsens beretning, herunder kernetal fra foreningens økonomi

– Fremlæggelse og godkendelse af For Lige Vilkårs budget.

– Fastsættelse af medlemskontingent

– Indkomne forslag

– Valg af bestyrelse

– Evt. valg af en kritisk revisor

– Eventuelt”

Motivation: Således at regnskab udgår af generalforsamlingens dagsorden, så vi ikke risikerer, at generalforsamlingen ikke kan afvikles grundet forsinket regnskabsgodkendelse. For Lige Vilkår har statsauturiseret revisor til at revidere regnskabet, og vi revideres efter regler så vi kan opnå støtte fra forskellige fonde.  Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet og skal sikre, at dette er revideret. Foreningens medlemmer præsenteres for budgettet, som giver indblik i foreningens økonomiske dispositioner og planlagte udgifter. Dette sikrer gennemsigtighed og mulighed for medlemmerne til at forstå og kommentere på foreningens økonomi uden at forsinke generalforsamlingen.

 

  1. Eventuelt

Generalforsamlingen foregår på Raffinaderivej 8, 1 sal. fra 17-17:15. 17. juni 2024

Tilmelding på forlige@forlige.dk

Skrevet af Julie Kyndesgaard