Vedtægter

.

 • 1FORENINGENS NAVN 
 • Foreningens navn er FOR LIGE VILKÅR
 • Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. 
 • 2 FORENINGENS FORMÅL 

At være forælder eller anden primære pårørende til et barn med handicap eller kroniske lidelse er et livslangt vilkår. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for at varetage dette vilkår til alles fordel ved at: 

 • støtte forældrene og andre primære pårørende ved at tilbyde netværk, undervisning og rådgivning. 
 • øge fagprofessionelle, politikere og det øvrige samfunds viden om og indblik i de problemstillinger, som personer med handicap og deres forældre oplever.
 • arbejde for at varetage forældres og personer med handicaps sag overfor beslutningstagerne; herunder – og især – at sikre en sammenhængende lovgivning på området.
 • udbrede kendskabet til forældre og andre primære pårørendes betydning for personer med handicaps trivsel i et livslangt perspektiv
 • 3 MEDLEMMER og KONTINGENTER                
  • Ret til medlemskab har alle personer, som støtter op om formålsparagraffen.
  • Institutioner, virksomheder, og juridiske personer er ikke stemmeberettigede eller valgbare. 
  • Generalforsamlingen vedtager en kontingentstruktur for såvel individuelle som kollektive medlemmer.
  • Det er i overensstemmelse med formålsparagraffen, at medlemmer af FOR LIGE VILKÅR beklæder tillidsposter i paraplyorganisationer/samarbejdsorganisationer, som FOR LIGE VILKÅR er medlem af, og hvor de pågældende repræsenterer FOR LIGE VILKÅR. 
 • 4 GENERALFORSAMLING
  • Ordinær generalforsamling afholdes årligt mellem februar og april ved Hovedbestyrelsens foranstaltning. Der indkaldes med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.
  • Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være Hovedbestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling. Forslag til ændring af FOR LIGE VILKÅRs vedtægt skal dog være Hovedbestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med indkomne forslag, herunder foreslåede vedtægtsændringer, opslås på FOR LIGE VILKÅRs hjemmeside senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
  • Hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i Hovedbestyrelsen finder dette påkrævet, eller hvis Hovedbestyrelsen modtager skriftlig motiveret anmodning herom fra 1/5 af medlemsskaren.
  • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes ved Hovedbestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter hovedbestyrelsens har modtaget begæring herom.
  • På ordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter :
   • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
   • Hovedbestyrelsens beretning
   • Fremlæggelse og godkendelse af FOR LIGE VILKÅRs regnskab/budget
   • Fastsættelse af medlemskontingent
   • Indkomne forslag
   • Valg af bestyrelse
   • Evt. valg af en kritisk revisor
   • Eventuelt
  • Afstemninger foretages ved håndsoprækning og beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.
  • Der kan på generalforsamlingen kun træffes beslutning i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen ved mødets åbning.
  • Afstemninger vedrørende personvalg foretages skriftligt, såfremt mindst én stemmeberettiget deltager ytrer ønske herom.
 • 5 HOVEDBESTYRELSES OG SEKRETARIAT
  • Generalforsamlingen vælger en formand samt 2-4 yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen, der forestår den øverste ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne, og har ansvar for en forsvarlig organisering af foreningens samlede aktiviteter.
  • Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode, således at formanden og 2 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år.
  • Ligeledes vælges op til 5 suppleanter 
  • Hovedbestyrelsen leder foreningen inden for rammerne af beslutninger truffet af generalforsamlingen
  • Hovedbestyrelsen ansætter det fornødne personale, der sammen med formanden forestår den daglige ledelse af foreningen.
  • Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter FOR LIGE VILKÅRs forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.
  • Hovedbestyrelsen mødes 6 gange årligt.
  • Hovedbestyrelsen fastsætter på sit førstkommende møde efter generalforsamlingen en forretningsorden.
 • 6 ØKONOMI OG TEGNINGSRET
  • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  • Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura i forretningsorden.
 • Eksklusion af medlemmer

 

 • Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Motivationen for eksklusionen skal foreligge skriftligt og foreholdes generalforsamlingen. En eksklusion skal vedtages med 2/3 stemmer fra de fremmødte deltagere på generalforsamlingen.
 • 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER, IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER OG OPLØSNING.
  • Til ændringer af foreningens vedtægter kræves det, at minimum 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for ændringen.
  • Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, medmindre andet besluttes på generalforsamlingen.
  • Beslutning om foreningens opløsning kræver, at minimum 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor spørgsmålet behandles særskilt, er for opløsning. Generalforsamlingerne skal indkaldes særskilt og med minimum 4 ugers mellemrum.
  • Ved opløsning af foreningen overføres en eventuel formue til Bedre Psykiatri, der som forudsætning skal være hjemmehørende i et EU- eller EØS-land.  Hvis ikke, overføres midlerne til en anden organisation efter generalforsamlingens beslutning, der falder inden for For Lige Vilkårs formålsbestemmelse og som er hjemmehørende i et EU – eller EØS-land.

Vedtaget sidst 6/11-2022