• 1FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er For Lige Vilkår 

Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. 

 

  • 2 FORENINGENS FORMÅL

-    At være forælder eller anden primære pårørende til en person med handicap, funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom et livslangt vilkår. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for at varetage dette vilkår til alles fordel ved at: 

-    støtte forældrene og andre primære pårørende ved at tilbyde netværk, undervisning og rådgivning 

-    Øge fagprofessionelle, politikere og det øvrige samfunds viden om og indblik i de problemstillinger, som personer med handicap og deres forældre oplever. 

-    Arbejde for at varetage forældres og personer med handicaps sag overfor beslutningstagerne; herunder – og især – at sikre en sammenhængende lovgivning på området. 

-    Udbrede kendskabet til forældre og andre primære pårørendes betydning for en person med handicap, funktionsnedsættelse eller kronisk sygdoms trivsel i et livslangt perspektiv 

 

  • 3 MEDLEMMER og KONTINGENTER

-    Ret til medlemskab har alle personer, som støtter op om formålsparagraffen. 

-    Institutioner, virksomheder, og juridiske personer er ikke stemmeberettigede eller valgbare. 

-    Generalforsamlingen vedtager en kontingentstruktur 

-    Det er i overensstemmelse med formålsparagraffen, at medlemmer af For Lige Vilkår beklæder tillidsposter i paraplyorganisationer/samarbejdsorganisationer, som For Lige Vilkår er medlem af, og hvor de pågældende repræsenterer For Lige Vilkår. 

 

  • 4 GENERALFORSAMLING

-    Ordinær generalforsamling afholdes årligt mellem februar og april ved Bestyrelsens foranstaltning. Der indkaldes med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen. 

-    Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være Bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling. Forslag til ændring af For Lige Vilkårs vedtægt skal dog være Bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Dagsorden med indkomne forslag, herunder foreslåede vedtægtsændringer, opslås på For Lige Vilkårs hjemmeside senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

-    Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i Bestyrelsen finder dette påkrævet, eller hvis Bestyrelsen modtager skriftlig motiveret anmodning herom fra 1/5 af medlemsskaren. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes ved Bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter bestyrelsens har modtaget begæring herom. 

 

På ordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter : 

  Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

– Bestyrelsens beretning, herunder kernetal fra foreningens økonomi 

– Fremlæggelse og godkendelse af For Lige Vilkårs budget. 

– Fastsættelse af medlemskontingent 

– Indkomne forslag 

– Valg af bestyrelse 

– Evt. valg af en kritisk revisor 

– Eventuelt 

 

-    Afstemninger foretages ved håndsoprækning og beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

-    Der kan på generalforsamlingen kun træffes beslutning i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen ved mødets åbning. 

-    Afstemninger vedrørende personvalg foretages skriftligt, såfremt mindst én stemmeberettiget deltager ytrer ønske herom. 

 

  • 5 BESTYRELSES OG SEKRETARIAT

-    Generalforsamlingen vælger en forperson samt 4-10 yderligere medlemmer til bestyrelsen, der forestår den øverste ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne, og har ansvar for en forsvarlig organisering af foreningens samlede aktiviteter. 

-    Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode. 

-    Ligeledes vælges op til 5 suppleanter 

-    Bestyrelsen leder foreningen inden for rammerne af beslutninger truffet af generalforsamlingen 

-    Bestyrelsen ansætter det fornødne personale, der sammen med forpersonen forestår den ansatte ledelse af foreningen. 

-    Den ansatte ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter For Lige Vilkårs forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. 

-    Bestyrelsen mindst 4 gange årligt. 

-    Bestyrelsen fastsætter på sit førstkommende møde efter generalforsamlingen en forretningsorden. 

-    Bestyrelsen konstituerer sig med en næstforperson på første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. 

 

-    Forpersonen og næstforpersonen fungerer, sammen med den ansatte ledelse, som forretningsudvalg. 

 

 

  • 6 ØKONOMI OG TEGNINGSRET

-    Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

-    Bestyrelsen tegnes af forpersonen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller næstforpersonen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura i forretningsorden. 

 

  • 7 Eksklusion af medlemmer

 

-    Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Motivationen for eksklusionen skal foreligge skriftligt og foreholdes generalforsamlingen. En eksklusion skal vedtages med 2/3 stemmer fra de fremmødte deltagere på generalforsamlingen. 

 

  • 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER, IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER OG OPLØSNING.

-    Til ændringer af foreningens vedtægter kræves det, at minimum 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for ændringen. 

-    Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, medmindre andet besluttes på generalforsamlingen. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at minimum 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor spørgsmålet behandles særskilt, er for opløsning. Generalforsamlingerne skal indkaldes særskilt og med minimum 4 ugers mellemrum. 

-    Ved opløsning af foreningen overføres en eventuel formue til Bedre Psykiatri, der som forudsætning skal være hjemmehørende i et EU- eller EØS-land. Hvis ikke, overføres midlerne til en anden organisation efter generalforsamlingens beslutning, der falder inden for For Lige Vilkårs formålsbestemmelse og som er hjemmehørende i et EU – eller EØS-land 

 

Vedtaget på generalforsamling 17. juni 2024